Provinciale begroting 2018

De begroting is het huishoudboek van de provincie Fryslân. Wat zijn de plannen voor onze provincie? Wat kosten die plannen? En wat gaan we precies doen? In het topmenu bovenin de pagina kunt u switchen naar de begroting van andere jaren.

Begroting in één oogopslag

Wat geven we waaraan uit? (bedragen x € 1.000,-)

 • Bestuur

  36.367

  Dit programma gaat over de ondersteuning van Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en de Commissaris van de Koning. Het gaat ook over de kwaliteit van ons eigen bestuur en hoe we dat verder willen verbeteren, en om onze wettelijke taak om zorg te dragen voor en toe te zien op de kwaliteit van het lokaal bestuur.

 • Infrastructuur

  120.656

  Met het programma infrastructuur geven wij mede invulling aan de ambities in het coalitieakkoord en de uitvoeringsagenda op het gebied van economie, duurzaamheid en een dynamische omgeving door een effectieve en veilige bereikbaarheid.

 • Omgeving

  90.679

  Dit programma bestaat uit de onderdelen Water, Milieu, Landelijk Gebied, een deel van Duurzame Energie en Ruimte, zoals die in de oude begroting werden gehanteerd. Wij streven naar een landelijk gebied met een renderende landbouw en plattelandseconomie (profit) en met een hoogwaardige ecologische en ruimtelijke kwaliteit (planet). We spannen ons in om de balans tussen economie, landbouw, natuur en landschap te herstellen en Fryslân nog mooier te maken. We willen dat mensen zich goed voelen in onze provincie en oog hebben voor de waarde van ecologie en ruimtelijke kwaliteit (people).

 • Economie

  33.420

  Met dit programma willen we ons ontwikkelen tot, en profileren als, een veerkrachtige provincie die bekend staat om de vernieuwende manier waarop maatschappelijk en economisch voordeel wordt behaald uit duurzame innovaties in een aantrekkelijke omgeving.

 • Mienskip

  71.042

  Met dit programma willen wij het Friese platteland leefbaar en vitaal houden en streven naar een blijvend en goed toekomstperspectief voor de bewoners van het platteland. We zetten in op de leefbaarheid van de dorpen en de spreiding van voorzieningen. Wij hebben daarbij aandacht voor de demografische ontwikkelingen.

 • Bedrijfsvoering

  83.386

  Met dit programma werken we aan organisatie die nog beter aansluit bij de ontwikkelingen in en initiatieven vanuit de buitenwereld. De organisatie is zo ingericht dat zij in staat is om adequaat in te spelen op externe en interne ontwikkelingen en daarmee de samenleving en het bestuur goed kan bedienen.

 • Algemene dekkingsmiddelen

  14.484

  Dit programma is niet beleidsinhoudelijk van aard, maar heeft een administratief karakter. Hier staan de zogenoemde algemene dekkingsmiddelen, zoals de algemene uitkering uit het provinciefonds, de opbrengst opcenten motorrijtuigenbelasting en het rendement op het vermogen. Deze dekkingsmiddelen hebben geen specifieke bestemming gekregen. Ze dienen als dekking van de lasten in de beleidsinhoudelijke programma’s die niet worden gedekt door (specifieke) uitkeringen van andere overheden.

 • Mutatie reserves

  39.092

  De provincie beschikt over reserves. Mutaties zijn toevoegingen aan een reserve of onttrekkingen. De toevoeging aan een reserve is een ´last´ in de begroting en een onttrekking een bate.

 • Totaal

  489.125

Welk soort uitgaven hebben we? (bedragen x € 1.000,-)

 • Afschrijvingen

  9.967
 • Bedrijfsvoering

  57.116
 • Goederen en diensten

  90.470
 • Overige

  49.456
 • Subsidie

  243.026
 • Totaal

  450.035

Welke inkomstenbronnen hebben we? (bedragen x € 1.000,-)

 • Provinciefonds

  195.573
 • Motorrijtuigenbelasting

  53.900
 • Rendement

  13.030
 • Dividend

  9.232
 • Subsidie

  20.497
 • Overige baten

  39.814
 • Totaal

  332.046

In welke zaken investeren we? (bedragen x € 1.000,-)

 • N381

  12.079
 • Centrale As

  7.282
 • RSP Joure

  11.373
 • RSP Traverse Harlingen

  3.919
 • Overige infrastructuur

  61.894
 • Totaal

  96.547

Samenvatting begroting 2018

De uitvoering van het coalitieakkoord is in volle gang. We werken hard aan de realisatie van onze ambities voor krachtige gemeenschappen, een toekomstbestendige economie, vanzelfsprekende duurzaamheid, it Frysk eigene, een dynamische omgeving in de mooiste provincie en een modern bestuur. Afgelopen half jaar hebben wij als College van Gedeputeerde Staten met de Provinciale Staten een proces van herijken en bijstellen doorlopen. Dit heeft geresulteerd in een herijking van het coalitieakkoord bij de Kadernota 2018.

Provinciale Staten hebben in deze kadernota voor bijna € 18 mln. aan extra impulsen voor Fryslân opgenomen, onder andere voor het oplossen van knelpunten in de infrastructuur, een transitiefonds voor de landbouw en investeringen in duurzame energie. Er zijn ook voorstellen opgenomen voor de gebiedsontwikkeling Centrale As, weidevogels en de organisatie van de Nationale Bevrijdingsdag 2018. Voor de structurele uitdagingen rond de opcenten motorrijtuigenbelasting en de ambities op het gebied van cultuur, taal en onderwijs zijn vanaf 2020 structureel middelen beschikbaar.

De provincie investeert in Fryslân, maar houdt ook een gezonde financiële positie. Voor de langere termijn sturen wij op een minimale structurele ruimte van € 5 mln. na deze collegeperiode. Aan het einde van de collegeperiode is bovendien een vrij aanwendbare reserve beschikbaar (VAR) van ruim € 100 mln.

Kortom, de provincie investeert en is financieel gezond. De economie trekt weer aan, maar we willen ook verder kijken. Daarom gaan we onderzoeken hoe we bij een volgende economische crisis goed voorbereid zijn. Bij de kadernota 2019 zullen wij met een uitgewerkt voorstel hiervoor komen.

lees hele samenvatting

Deze pagina is geschreven in het Fries. Leest u liever de Nederlandse versie? Met deze knop kunt u de taal veranderen.

Ik snap het!
Print deze pagina